KeyCloak - system do zarządzania tożsamością (projekt eSignForStudy)

W dniu 10 maja w godz. 10-12 zespół MUCI spotyka się z firmą OPTeam w ramach wspólnie realizowanego projektu eSignForStudy, żeby przyjrzeć się systemowi KeyCloak. Firma OPTeam planuje użyć go w projekcie i chce nam o nim opowiedzieć.

Pomyślałam, że może Państwo też byliby zainteresowani udziałem w tym spotkaniu. Jeśli będzie w nim uczestniczyć więcej osób z doświadczeniem w zakresie systemów uwierzytelniania, to na pewno dyskusja będzie merytorycznie bardziej wartościowa. Możliwe też, że uznają Państwo to rozwiązanie za interesujące i zechcą zastosować u siebie na uczelni.

Interesujące będzie porównanie KeyCloak z Apereo CAS, zwłaszcza w kontekście czekającej nas integracji systemu uwierzytelniania uczelni z eduGAIN (przy okazji przypominam o webinarium zaplanowanym na środę 12 maja).

Nie trzeba się rejestrować, zapraszamy wszystkich chętnych. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRmMjFlMzgtNWZhZi00N2MzLTg0MjAtNjhhMDUwYTE1ZTdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f62f99b0-ff9c-4701-9e8a-01e22485f060%22%2c%22Oid%22%3a%227f09170d-4585-426d-9522-bd54c862c82f%22%7d

Spotkanie nie będzie nagrywane.

Harmonogram spotkania (demonstracja na żywo):

  • Uwierzytelnianie w USOS poprzez KeyCloak.
  • Przepływy uwierzytelniania.
  • Przykłady faktorów uwierzytelniania (PASSWORD, PIP, OTP).
  • Protokoły uwierzytelniania dostępne w KeyCloak.

Można zajrzeć na te strony przed spotkaniem: