USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów to efekt współpracy największych polskich uczelni. System powstał w wyniku zapotrzebowania na kompleksowe narzędzie informatyczne służące do zarządzania sprawami studiów w szkole wyższej. Wśród głównych zastosowań USOS znajdują się między innymi:

 • rekrutacja na studia i immatrykulacja,
 • obsługa toku studiów (zajęcia, oceny, protokoły, wznowienia studiów itp.) wszystkich rodzajów i poziomów (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, szkoły doktorskie),
 • Elektroniczne Legitymacje Studenta, Doktoranta, Nauczyciela Akademickiego (drukowanie, przedłużanie ważności itp.),
 • przygotowywanie oferty dydaktycznej (przedmioty, zajęcia, grupy, terminy, prowadzący),
 • zarządzanie tokiem studiów (programy studiów wszystkich stopni i rodzajów, zapisy na zajęcia, protokoły z ocenami, zaliczenia itd.),
 • podania studenckie,
 • wnioski o pomoc socjalną,
 • prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych,
 • stypendia,
 • akademiki,
 • płatności za usługi edukacyjne,
 • wsparcie dla Procesu Bolońskiego,
 • praktyki zawodowe studentów,
 • ankiety,
 • sprawozdawczość,
 • sprawy pracownicze (zatrudnienia etatowe i nieetatowe, rozliczanie pensum itp.),
 • eksport danych do systemu POL-on (zintegrowana platforma informatyczna MNiSW),
 • międzyuczelniana (w tym międzynarodowa) wymiana studencka,
 • Biuro Karier,
 • uniwersyteckie archiwum.
"USOSadm" "USOSadm"
"USOSadm" "USOSadm"

 

Dzięki obszerności zastosowań USOS pełni rolę centralnego punktu gromadzenia informacji z całej uczelni, co znacząco usprawnia zarządzanie studiami, umożliwia ujednolicenie procedur uczelnianych oraz pozwala na efektywne wprowadzanie inicjatyw ogólnouczelnianych, takich jak wspólna dla studentów wszystkich kierunków oferta przedmiotów nieobowiązkowych, lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego, egzaminów certyfikacyjnych, a także centralna autoryzacja studentów i pracowników w serwisach internetowych uczelni, generowanie unikatowych w skali uczelni numerów indeksów i dyplomów. Przechowywanie danych w postaci cyfrowej istotnie redukuje liczbę generowanych tradycyjnych dokumentów, pozwala między innymi na wyeliminowanie papierowych protokołów z ocenami, kart egzaminacyjnych, podań studenckich, a nawet indeksów.

 
"USOSadm" "USOSadm"
"USOSadm" "USOSadm"

 

USOS to nie  tylko scentralizowana baza danych obsługiwana przez pracowników administracji uczelnianej. Z systemem stowarzyszony jest szereg serwisów internetowych dla kandydatów na studia, studentów i nauczycieli akademickich. Wspierają one w sposób zdalny wiele aspektów funkcjonowania uczelni, co wiąże się ze znaczącym odciążeniem pracowników administracji. Serwisy te umożliwiają między innymi:

 • rejestrację kandydatów na studia,
 • przeglądanie oferty dydaktycznej i planów zajęć,
 • rejestrację na zajęcia,
 • wystawianie ocen,
 • komunikację studentów i prowadzących w ramach grup zajęciowych,
 • składanie podań,
 • rezerwację sal zajęciowych,
 • gromadzenie elektronicznych wersji prac dyplomowych,
 • udostępnianie CV i przeglądanie ofert pracy.
"USOSadm"

Szczegółowy wykaz serwisów internetowych przedstawiamy na stronie Serwisy.