Serwisy

Wraz z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów rozwijany jest szereg serwisów internetowych dedykowanych ogółowi społeczności uczelnianej, dzięki którym korzystanie z zasobów scentralizowanego systemu informatycznego możliwe jest nie tylko dla pracowników administracji.

Każda szkoła wyższa, która wdrożyła USOS, posiada uprawnienia do użytkowania dowolnego z tych serwisów bez ponoszenia dodatkowych opłat. Korzystanie z nich nie jest konieczne do poprawnego funkcjonowania głównej bazy danych USOS. Liczba i rodzaj wdrożonych serwisów pozostaje wyłącznie w gestii uczelni.

 

USOSweb

USOSweb - internetowy odpowiednik USOS dla studentów i nauczycieli akademickich pozwalający na zdalne załatwianie spraw związanych z tokiem studiów. Studentom umożliwia on między innymi następujące czynności:

 • przeglądanie planu zajęć,
 • przeglądanie historii zaliczeń,
 • rejestrowanie się na zajęcia,
 • składanie podań,
 • wypełnianie ankiet związanych z tokiem studiów lub konkretnymi zajęciami,
 • komunikację w ramach grup zajęciowych,
 • otrzymywanie informacji o stypendiach i płatnościach,
 • dokonywanie płatności z użyciem systemów płatności elektronicznych,
 • uzyskanie dostępu do mLegitymacji poprzez system mObywatel,
 • udział w wyborach ciał kolegialnych uczelni.
"USOSweb - studenci" "USOSweb - studenci" "USOSweb - studenci"

 

Nauczyciele akademiccy mogą korzystać między innymi z następujących funkcji serwisu:

 • wystawianie ocen (wypełnianie protokołów do zajęć),
 • wprowadzanie wyników sprawdzianów,
 • wysyłanie wiadomości do uczestników zajęć,
 • udział w wyborach ciał kolegialnych uczelni.
"USOSweb - studenci" "USOSweb - studenci" "USOSweb - studenci"

Mobilny USOS

Mobilny USOS - aplikacja mobilna (w wersji na systemy Android i iOS) dająca dostęp do wielu funkcji realizowanych w USOSweb, ale także dedykowanych specjalnie dla urządzeń mobilnych. Użytkownik dostaje na komórkę powiadomienia o dotyczących go zdarzeniach zachodzących w systemie USOS (np. wystawienie oceny) lub wysłanych do niego bezpośrednio przez uczelnianą administrację (np. upływa termin ważności badań lekarskich lub wniesienia opłat). Student może z Mobilnego USOS zaaplikować i uzyskać dostęp do mLegitymacji poprzez system mObywatel.

"Mobilny USOS" "Mobilny USOS" "Mobilny USOS" "Mobilny USOS" "Mobilny USOS"
 

System Rezerwacji Sal

SRS (System Rezerwacji Sal) - serwis służący do rezerwowania sal w skali całej uczelni. Pozwala na efektywne zarządzanie wykorzystaniem wszystkich pomieszczeń dydaktycznych na danej uczelni, a także kosztami związanymi z ich wynajmem. Do najważniejszych funkcji systemu można zaliczyć:

 • możliwość nanoszenia rezerwacji sal,
 • mechanizm wyszukiwania konkretnych zajęć lub wolnych sal,
 • generator raportów i statystyk dotyczących procentowego obłożenia poszczególnych sal i budynków,
 • możliwość eksportowania poszczególnych planów zajęć do formatu PDF.

 

"System Rezerwacji Sal" "System Rezerwacji Sal" "System Rezerwacji Sal"

 

Planista

Planista to aplikacja desktopowa na platformę Windows wspomagająca układanie planu zajęć na dowolny tydzień roku kalendarzowego. Z panelu dostępnych jest  wiele opcji systemu. Plan zajęć można oglądać na siatce standardowej lub odwróconej, dla konkretnej sali, prowadzącego zajęcia, grupy przedmiotów. Konflikty w planie są automatycznie wykrywane i zgłaszane.

 

"Planista" "Planista" "Planista"

 

Archiwum Prac Dyplomowych

APD (Archiwum Prac Dyplomowych) - serwis pełniący funkcję katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią informacje, takie jak:

 • nazwiska autorów, opiekuna pracy, recenzentów,
 • recenzje,
 • ocena z pracy.

W pełni wspiera zdalny proces przebiegu obrony, w tym wprowadzanie i zatwierdzanie recenzji oraz zdalne wypełnianie oraz zatwierdzanie protokołu egzaminu dyplomowego.

 

"Archiwum Prac Dyplomowych" "Archiwum Prac Dyplomowych" "Archiwum Prac Dyplomowych"

 

Ankieter

Ankieter - serwis służący do przeprowadzania dowolnego rodzaju ankiet elektronicznych dla ogółu lub dowolnych podgrup społeczności uczelnianej. Może być wykorzystywany także do zdalnych głosowań.

 

"Ankieter" "Ankieter" "Ankieter"

 

Informator ECTS

Informator ECTS - ogólnie dostępny serwis, który zawiera informacje dotyczące systemu transferu i akumulacji punktów ECTS. Informator zawiera dwa katalogi: programy studiów i przedmioty (wraz z ich wyceną w punktach ECTS).

 

"Informator ECTS" "Informator ECTS" "Informator ECTS"

 

Ewaluacja Nauczycieli Akademickich

EVA (Ewaluacja Nauczycieli Akademickich) - serwis wspomagający proces przeprowadzania ustawowej oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz wspierający nauczycieli akademickich w składaniu w macierzystej jednostce organizacyjnej sprawozdań z pracy naukowej i dydaktycznej. Pełni również rolę notatnika, w którym nauczyciele mogą na bieżąco wprowadzać informacje o swoich osiągnięciach, raportowanych później w różnego rodzaju sprawozdaniach.

 

"Ewaluacja pracowników" "Ewaluacja pracowników" "Ewaluacja pracowników"

 

USOS API

USOS API - w pełni udokumentowany publiczny sieciowy interfejs programowania aplikacji. Ułatwia pracę programistów przy integracji USOS z innymi istniejącymi rozwiązaniami, w tym z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi poszczególnych uczelni. Umożliwia uczelni, która wdrożyła USOS, udział w zewnętrznych (w tym ogólnopolskich i międzynarodowych) projektach informatycznych.

 

"USOS API" "USOS API" "USOS API"