Serwisy

Wraz z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów rozwijany jest szereg serwisów internetowych dedykowanych ogółowi społeczności uczelnianej, dzięki którym korzystanie z zasobów scentralizowanego systemu informatycznego możliwe jest nie tylko dla pracowników administracji.

Każda szkoła wyższa, która wdrożyła USOS, posiada uprawnienia do użytkowania dowolnego z tych serwisów bez ponoszenia dodatkowych opłat. Korzystanie z nich nie jest konieczne do poprawnego funkcjonowania głównej bazy danych USOS. Liczba i rodzaj wdrożonych serwisów pozostaje wyłącznie w gestii uczelni.

 

USOSWeb

USOSweb - internetowy odpowiednik USOS dla studentów i nauczycieli akademickich pozwalający na zdalne załatwianie spraw związanych z tokiem studiów. Studentom umożliwia on między innymi następujące czynności:

 • przeglądanie planu zajęć,

 • przeglądanie historii zaliczeń,

 • rejestrowanie się na zajęcia,

 • składanie podań,

 • wypełnianie ankiet związanych z tokiem studiów lub konkretnymi zajęciami,

 • komunikację w ramach grup zajęciowych,

 • otrzymywanie informacji o stypendiach i płatnościach.

 

Nauczyciele akademiccy mogą korzystać między innymi z następujących funkcji serwisu:

 • wystawianie ocen (wypełnianie protokołów do zajęć),

 • wprowadzanie wyników sprawdzianów,

 • wysyłanie wiadomości do uczestników zajęć.

Z systemem USOS może być stowarzyszonych wiele osobnych serwisów USOSweb wykorzystywanych przez odrębne podmioty dydaktyczne - na przykład każdy wydział może posiadać własną instancję serwisu.

 

 

Uniwersyteckie Lektoraty

UL (Uniwersyteckie Lektoraty) - serwis umożliwiający rejestrację na zajęcia dostępne dla studentów wszystkich wydziałów. Mogą to być przykładowo:

 • lektoraty,

 • zajęcia z wychowania fizycznego,

 • egzaminy certyfikacyjne z języków obcych,

 • przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne,

 • przedmioty nieobowiązkowe dla wszystkich kierunków studiów.

Serwis pozwala na regulowanie dostępu (lub pierwszeństwa) do konkretnych zajęć w zależności od kierunku i roku studiów, a także zapewnia mechanizmy kontroli liczby rejestracji (poprzez wycenianie przedmiotów w tzw. żetonach i przydzielanie studentom pul żetonów). Możliwa jest również obsługa płatności za uczestnictwo w zajęciach (można ustalić cenę żetonu w złotówkach).

 

 

System Rezerwacji Sal

SRS (System Rezerwacji Sal) - serwis służący do rezerwowania sal w skali całej uczelni. Pozwala na efektywne zarządzanie wykorzystaniem wszystkich pomieszczeń dydaktycznych na danej uczelni, a także kosztami związanymi z ich wynajmem. Do najważniejszych funkcji systemu można zaliczyć:

 • możliwość nanoszenia rezerwacji sal,
 • mechanizm wyszukiwania konkretnych zajęć lub wolnych sal,
 • generator raportów i statystyk dotyczących procentowego obłożenia poszczególnych sal i budynków,
 • możliwość eksportowania poszczególnych planów zajęć do formatu PDF.

 

 

Planista

Planista to aplikacja desktopowa na platformę Windows lub Linux wspomagająca układanie planu zajęć na dowolny tydzień roku kalendarzowego. Z panelu dostępnych jest  wiele opcji systemu. Plan zajęć można oglądać na siatce standardowej lub odwróconej, dla konkretnej sali, prowadzącego zajęcia, grupy przedmiotów. Konflikty w planie są automatycznie wykrywane i zgłaszane.

 

 

Archiwum Prac Dyplomowych

APD (Archiwum Prac Dyplomowych) - serwis pełniący funkcję katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią informacje, takie jak:

 • nazwiska autorów, opiekuna pracy, recenzentów,
 • recenzje,
 • ocena z pracy.

 

 

Ankieter

Ankieter - serwis służący do przeprowadzania dowolnego rodzaju ankiet elektronicznych dla ogółu lub dowolnych podgrup społeczności uczelnianej.

 

 

Informator ECTS

Informator ECTS - ogólnie dostępny serwis, który zawiera informacje dotyczące systemu transferu i akumulacji punktów ECTS. Informator zawiera dwa katalogi: programy studiów i przedmioty (wraz z ich wyceną w punktach ECTS).

 

 

Ewaluacja Nauczycieli Akademickich

EVA (Ewaluacja Nauczycieli Akademickich) - serwis wspomagający proces przeprowadzania ustawowej oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz wspierający nauczycieli akademickich w składaniu w macierzystej jednostce organizacyjnej sprawozdań z pracy naukowej i dydaktycznej. Pełni również rolę notatnika, w którym nauczyciele mogą na bieżąco wprowadzać informacje o swoich osiągnięciach, raportowanych później w różnego rodzaju sprawozdaniach.