Twórcy

Uniwersytecki System Obsługi Studiów jest wspólną inicjatywą najbardziej prestiżowych polskich szkół wyższych. Obecnie (rok 2024) w jego rozwoju najaktywniej uczestniczą następujące uczelnie:

Lista szkół wyższych biorących czynny udział w projekcie jest jednak dużo dłuższa.

USOS to przedsięwzięcie non-profit, realizowane przez uczelnie dla uczelni. Wykonawcy systemu są zarazem jego użytkownikami. Dzięki temu osoby rozwijające system posiadają niezbędną wiedzę o procesach i procedurach obecnych w polskich szkołach wyższych. Ponadto uczelnie, które wdrożyły USOS, oferują sobie wzajemnie nieustające wsparcie - nie tylko w kwestiach informatycznych, ale także w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego w ogólności, co wiąże się także z realnym wpływem na decyzje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do sukcesów na tym polu należy niewątpliwie zaliczyć nieobowiązkowość indeksów studenckich oraz możliwość przechowywania księgi albumów w wersji elektronicznej, bez konieczności jej drukowania. W latach 2019-2020 MUCI brało czynny udział w pracach nad e-teczką i wsparciu zdalnych procedur obsługi toku studiów (protokoły egzaminów dyplomowych, karty okresowych osiągnięć studenta itp.).

Początki USOS sięgają 1999 roku. Przez pierwsze dwa lata system rozwijany był przez uczelnie biorące udział w projekcie Tempus-NET. Następnie kierownictwo nad projektem USOS zostało przekazane Międzyuniwersyteckiemu Centrum Informatyzacji - konsorcjum uczelni powołanemu do życia na Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w dniu 10 listopada 2001 roku:

w celu tworzenia, utrzymywania i rozwijania systemów informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią, serwisowania systemów informatycznych, szkolenia uczelnianych administratorów systemów informatycznych oraz koordynowania zadań z zakresu informatyzacji uczelni.

(Załącznik do uchwały nr 52 KRUP z dnia 10 listopada 2001 roku z uzupełnieniami z dnia 22 października 2002 r., 14 listopada 2003 r., 18 marca 2004 r. i 4 listopada 2005)

Jednym z organów MUCI jest Komisja ds. USOS składająca się z przedstawicieli uczelni, które wdrożyły USOS. Komisja decyduje o kierunkach rozwoju systemu. MUCI jest członkiem europejskiej organizacji zajmującej się problematyką informatyzacji wyższych uczelni EUNIS (European University Information Systems). Kilka razy w roku organizowane spotkania Komisji ds. USOS, na których przedstawiciele uczelni zapoznają się z wdrożonymi i planowanymi rozszerzeniami systemu oraz dyskutują nad drogami jego dalszego rozwoju.