Inne projekty

Uniwersytecki System Obsługi Studiów nie jest jedynym projektem utrzymywanym przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. W ramach odrębnych, mniejszych projektów rozwijane są inne systemy i serwisy internetowe.

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów

IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) - serwis dla kandydatów na studia. Jednym z jego głównych atutów jest możliwość publicznej prezentacji katalogu oferowanych kierunków i programów studiów w powszechnie dostępnym medium, jakim jest Internet. Ponadto pozwala on na zdalne załatwianie formalności na wczesnym etapie rekrutacji, co jest szczególnym ułatwieniem dla kandydatów mieszkających z dala od siedziby uczelni. IRK służy także do rekrutacji studentów zagranicznych, przyjeżdżających na studia krótkoterminowe w ramach współpracy międzynarodowej, realizowanej przez programy takie jak Erasmus Mundus.

Immatrykulacja osób przyjętych na studia odbywa się poprzez przenoszenie danych osobowych z IRK do USOS. IRK współpracuje z Krajowym Rejestrem Matur (w ramach SIO), z którego pobiera informacje o wynikach matur kandydatów na studia. Projekt IRK jest stowarzyszony z projektem USOS, co oznacza, że każda uczelnia, która dołączy do projektu USOS, może wdrożyć serwis IRK bez ponoszenia dodatkowych opłat. Możliwe jest także odpłatne uczestnictwo w projekcie IRK bez uczestnictwa w projekcie USOS (więcej na na stronie Nowi członkowie).

 

"IRK2" "IRK2" "IRK2"

 

"IRK-BWZ" "IRK-BWZ" "IRK-BWZ"

 

System Analizy Danych (SAD)

SAD (System Analizy Danych) to narzędzie analityczne integrujące dane z różnych źródeł związanych z procesami kształcenia (IRK, USOS, ELA). Umożliwia łatwy dostęp do szeregu predefiniowanych wskaźników statystycznych z obszarów rekrutacji, toku studiów oraz losów absolwentów. Wskaźniki prezentowane są przede wszystkim w formie interaktywnych wykresów, a dane zawarte na wykresach można pobierać w formie tabelarycznej.

Aplikacja dedykowana jest przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za zarządzanie procesami kształcenia na uczelni. Umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału zgromadzonych danych podczas planowania działań oraz podejmowania strategicznych decyzji. Ułatwia skuteczne poszukiwanie długoterminowych trendów, którym podlegają zarządzane procesy oraz kontrolę w skali makro efektów zmian wprowadzanych na przestrzeni lat.

 

SAD wykres bąbelkowy SAD wykres liniowy SAD wykres z opisami

 

Biuro karier

biurokarier.edu.pl - ogólnopolska platforma dla pracodawców, studentów i absolwentów zarejestrowanych w Akademickich Biurach Karier. Pracodawcy otrzymują możliwość zamieszczania ofert pracy, stażu i praktyk oraz przeglądania CV studentów i absolwentów. Studentom i absolwentom serwis oferuje dostęp do ofert w nim zamieszczonych (wraz z opcją odpowiedzi na ofertę) oraz możliwość zredagowania własnego CV. Platforma jest przystosowana do współpracy z wdrożonymi na korzystających z niej uczelniach instancjami USOS, z których pobiera aktualne dane studentów i absolwentów. Platforma biurokarier.edu.pl jest rozwijana w ramach odrębnego od USOS projektu z własnym finansowaniem. Korzystanie z niej wymaga podpisania osobnej umowy.

 

 

Otwarty System Antyplagiatowy

OSA (Otwarty System Antyplagiatowy) - aplikacja wspomagająca wykrywanie plagiatów w pracach studenckich. System bardzo efektywnie porównuje teksty, nie przechowując ich w oryginalnej postaci, lecz wykorzystując struktury danych zawierające częściową informację o tekstach. Przeprowadzone dotychczas testy wykazały bardzo dużą odporność OSA na wszelkie znane autorom metody kamuflażu nieuprawnionych zapożyczeń (zmiana szyku wyrazów, przestawianie zdań, zastąpienie części słów ich synonimami, kompilacja z wielu źródeł, podstawienie czcionek). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://osaweb.pl/.

 

 

IRK-MOST

IRK-MOST - ogólnopolski serwis rejestracyjny dla studentów pragnących odbyć część studiów poza macierzystą uczelnią w ramach Programu MOST. Uczelnie biorące udział w programie umieszczają w serwisie ofertę kierunkową wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach. Na podstawie tej oferty studenci mogą się elektronicznie zarejestrować na wybrany przez siebie kierunek na wybranej uczelni. Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne i możliwe dla każdej polskiej uczelni uczestniczącej w Programie MOST (więcej na temat Programu MOST można znaleźć na stronie informacyjnej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej). Serwis działa na serwerach UAM.

 

"IRK-MOST" "IRK-MOST" "IRK-MOST"

 

ects.edu.pl

ects.edu.pl - ogólnopolski zbiór uczelnianych katalogów studiów. Zawiera informacje nie tylko o działających instancjach Informatora ECTS. Każda polska szkoła wyższa może w nim zamieścić informację o własnym katalogu studiów dostępnym w Internecie w formie elektronicznej.