Inne projekty

Uniwersytecki System Obsługi Studiów nie jest jedynym projektem utrzymywanym przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. W ramach odrębnych, mniejszych projektów rozwijane są inne systemy i serwisy internetowe.

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów

IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) - serwis dla kandydatów na studia. Jednym z jego głównych atutów jest możliwość publicznej prezentacji katalogu oferowanych kierunków i programów studiów w powszechnie dostępnym medium, jakim jest Internet. Ponadto pozwala on na zdalne załatwianie formalności na wczesnym etapie rekrutacji, co jest szczególnym ułatwieniem dla kandydatów mieszkających z dala od siedziby uczelni. Immatrykulacja osób przyjętych na studia odbywa się poprzez przenoszenie danych osobowych z IRK do USOS. IRK współpracuje z Krajowym Rejestrem Matur, z którego pobiera informacje o wynikach matur kandydatów na studia. Serwis jest też zintegrowany z profilem zaufanym Login.gov.pl. Projekt IRK jest stowarzyszony z projektem USOS, co oznacza, że każda uczelnia, która dołączy do projektu USOS, może wdrożyć serwis IRK bez ponoszenia dodatkowych opłat. Możliwe jest także odpłatne uczestnictwo w projekcie IRK bez uczestnictwa w projekcie USOS (więcej na na stronie Nowi członkowie).

 

"IRK2" "IRK2" "IRK2"

 

IRK-BWZ

IRK-BWZ - wzorowany funkcjonalnie na IRK serwis służący do rekrutacji studentów zagranicznych, przyjeżdżających na studia krótkoterminowe w ramach współpracy międzynarodowej, realizowanej przez programy takie jak Erasmus Mundus.

 

"IRK-BWZ" "IRK-BWZ" "IRK-BWZ"

 

Biuro karier

biurokarier.edu.pl - ogólnopolska platforma dla pracodawców, studentów i absolwentów zarejestrowanych w Akademickich Biurach Karier. Pracodawcy otrzymują możliwość zamieszczania ofert pracy, stażu i praktyk oraz przeglądania CV studentów i absolwentów. Studentom i absolwentom serwis oferuje dostęp do ofert w nim zamieszczonych (wraz z opcją odpowiedzi na ofertę) oraz możliwość zredagowania własnego CV. Platforma jest przystosowana do współpracy z wdrożonymi na korzystających z niej uczelniach instancjami USOS, z których pobiera aktualne dane studentów i absolwentów. Platforma biurokarier.edu.pl jest rozwijana w ramach odrębnego od USOS projektu z własnym finansowaniem. Korzystanie z niej wymaga podpisania osobnej umowy.

 

 

Otwarty System Antyplagiatowy

OSA (Otwarty System Antyplagiatowy) - aplikacja wspomagająca wykrywanie plagiatów w pracach studenckich. System bardzo efektywnie porównuje teksty, nie przechowując ich w oryginalnej postaci, lecz wykorzystując struktury danych zawierające częściową informację o tekstach. Przeprowadzone dotychczas testy wykazały bardzo dużą odporność OSA na wszelkie znane autorom metody kamuflażu nieuprawnionych zapożyczeń (zmiana szyku wyrazów, przestawianie zdań, zastąpienie części słów ich synonimami, kompilacja z wielu źródeł, podstawienie czcionek). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://osaweb.pl/.

 

 

Krajowy Rejestr Matur

KReM (Krajowy Rejestr Matur) - ogólnopolskie repozytorium wyników matur i numerów PESEL tych maturzystów, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Dane o wynikach matur uzupełniane są w serwisie bezpośrednio przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, z którymi została podpisana stosowna umowa. Wyniki zgromadzone w KReM mogą być następnie przekazane do serwisu IRK - dotyczy to tylko tych maturzystów, którzy kandydują na studia w danej uczelni. Oczywiście KReM współpracuje nie tylko z IRK - dane z serwisu mogą zasilić każdą z lokalnych aplikacji rekrutacyjnych, jakimi posługują się polskie uczelnie. KReM dostępny jest dla każdej polskiej szkoły wyższej. Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne (więcej na ten temat na stronie informacyjnej KReM).

 

 

IRK-MOST

IRK-MOST - ogólnopolski serwis rejestracyjny dla studentów pragnących odbyć część studiów poza macierzystą uczelnią w ramach Programu MOST. Uczelnie biorące udział w programie umieszczają w serwisie ofertę kierunkową wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach. Na podstawie tej oferty studenci mogą się elektronicznie zarejestrować na wybrany przez siebie kierunek na wybranej uczelni. Korzystanie z serwisu jest całkowicie bezpłatne i możliwe dla każdej polskiej uczelni uczestniczącej w Programie MOST (więcej na temat Programu MOST można znaleźć na stronie informacyjnej Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej).

 

"IRK-MOST" "IRK-MOST" "IRK-MOST"

 

ects.edu.pl

ects.edu.pl - ogólnopolski zbiór uczelnianych katalogów studiów. Zawiera informacje nie tylko o działających instancjach Informatora ECTS. Każda polska szkoła wyższa może w nim zamieścić informację o własnym katalogu studiów dostępnym w Internecie w formie elektronicznej.